Rada Rodziców

Rada

Rada Rodziców jest przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną oraz organami nadzorującymi szkołę. Głównym zadaniem Rady Rodziców jest wspieranie Dyrektora placówki w realizacji zadań statutowych. Rada Rodziców wybierana jest w każdym roku szkolnym, w wyborach tajnych.

Prezydium Rady Rodziców stanowi: przewodniczący, zastępca, skarbnik i członkowie.

PREZIDIUM RADY RODZICÓW  SP W KAMIONCE
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

1. Magdalena M. – przewodnicząca

2. z-ca przewodniczącej

3. skarbnik

PLAN PRACY RADY RODZICÓW SP W KAMIONCE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

I . Organizacja pracy szkolnej

 1. Zorganizowanie ogólnego zebrania;
 2. Wybór trójek klasowych;
 3. Wybór Rady Rodziców.
 4.  Bezpieczeństwo w czasie pandemii Covid 19.

 

II . Organizacja pracy Rady Rodziców

 1. Zorganizowanie spotkania RR;
 2. Opracowanie planu prac;
 3. Opracowanie planu pracy finansowej

III . Współpraca z Radą Pedagogiczną

 1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogiczne;
 2. Opiniowanie planu wychowawczego i profilaktycznego szkoły
 3. Opiniowanie szkolnego zestawu programów, planu nadzoru pedagogicznego, planu pracy szkoły
 4. Przedstawienie Radzie Rodziców uchwał Rady Pedagogicznej
 5. Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych, klasowych i środowiskowych;
 6. Zgłaszanie oczekiwań i propozycji rodziców do planu pracy.

IV . Udział Rady Rodziców w organizowaniu imprez szkolnych i środowiskowych.

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego;
 2. Dzień Edukacji Narodowej;
 3. Pasowanie na Ucznia???
 4. Mikołaj w szkole;
 5. Spotkanie opłatkowe;
 6. Bal karnawałowy dla dzieci;
 7. Dzień wiosny;
 8. Nocka w szkole,
 9. Dzień Patrona szkoły,
 10. Dzień Dziecka;
 11. Festyn rodzinny,
 12. Zakończenie Roku Szkolnego.

V . Udział rodziców w pracach organizacyjnych szkoły

 1. Składanie ofert do firm oraz pozyskiwanie prywatnych sponsorów;
 2. Udział rodziców w pozyskiwaniu środków finansowych;
 3. Zastosowanie środków bezpieczeństwa w okresie pandemii;
 4. Drobne prace remontowe

Licznik odwiedzin: 120