VIII Międzygminny Festiwal Piosenki Turystycznej w Kamionce

logo Festiwalu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 do udziału

VIII Międzygminnym Festiwalu Piosenki Turystycznej
pod patronatem  Wójt Gminy Smętowo Graniczne

Anity Galant 

Kamionka (przy Szkole Podstawowej) –   niedziela, 22 maja 2016 r. od godz. 14.30

Mamy gorącą nadzieję, że zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli nie zabraknie entuzjastów dobrej muzyki i śpiewu, co pozwoli nam spotkać się w bardzo licznym gronie. Zachęcamy więc serdecznie do współzawodnictwa tych, którzy uczestniczyli już w konkursach piosenki, jak również te osoby, które dotąd nie brały udziału, a miałyby ochotę sprawdzić swoje umiejętności wokalne. Jesteśmy przekonani, że udział w Festiwalu będzie dla Was wielką przygodą, możliwością zdobycia nowych doświadczeń oraz poznania ciekawych ludzi.

                                                                 Organizatorzy:

                                             – Uczniowski Klub Sportowy GAUDIUM
z PSP w Kamionce
– Urząd Gminy w Smętowie Granicznym
– GOKSiR Smętowo Graniczne

                                       REGULAMIN

I. Cele konkursu:

1/ Rozpowszechnienie piosenki turystycznej.
2/ Wyzwolenie inwencji twórczej uczestników.
3/ Wdrażanie do swobodnego prezentowania swoich umiejętności.
4/ Nawiązanie nowych przyjaźni.
5/ Promocja zdrowego, trzeźwego stylu życia.
6/ Integracja środowiska.

II. Założenia i organizacja konkursu:

1/ Organizatorami konkursu są Uczniowski Klub Sportowy „GAUDIUM”
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionce oraz Urząd Gminy w Smętowie Granicznym.

2/ Festiwal organizowany jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.

3/ Termin i miejsce konkursu: 22 maja 2016 r. godz. 14:30 – obiekty Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionce.

4/ Uczestnicy konkursu będą oceniani w 2 kategoriach:
• soliści: szkoła podstawowa kl. 0–3, szkoła podstawowa kl. 4-6
i ponadpodstawowa;
• zespoły: szkoła podstawowa kl. 0–3, szkoła podstawowa kl. 4-6 i ponadpodstawowa;

5/ Akompaniament mogą stanowić:
• podkłady muzyczne na CD,
• akompaniament własny na żywo,
• akompaniament własny nagrany na CD.

6/ Zespoły wykonują dwa przygotowane przez siebie utwory, a soliści prezentują jeden utwór.
7/ Zwycięzcami konkursu zostają uczestnicy, którzy zdobędą największą ilość punktów.
8/ Przewiduje się zarówno w występach solowych, jak i w zespołach I,II,III miejsce.

III. Kryteria oceniania:

1/ Znajomość tekstów piosenek.
2/ Muzyczna interpretacja.
3/ Oryginalność.
4/ Prezentacja na scenie.

IV. Zgłoszenia

Zgłoszenia uczestników należy przesyłać do Publicznej Szkoły Podstawowej  w Kamionce  (p. Urszula Drost) tel. 585821867; tel. kom. 604087812 lub elektronicznie: uladrost7@wp.pl   do dnia 20 maja 2016 roku.

V. Inne
1/ Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
2/ Sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator Festiwalu.
3/ Uczestnicy Festiwalu przybywają  pod opieką rodziców/ opiekunów.
4/ Uczestnicy ponoszą koszty przejazdu we własnym zakresie.
5/ Uczestnicy zgłaszając się do Festiwalu, zobowiązują się tym samym, iż nie
będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk i zdjęć w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na wykorzystywanie i przetwarzanie ich przez Organizatora.

KARTA ZGŁOSZENIA

Nazwa zespołu lub imię i nazwisko wykonawcy…
……………………………………………………………………
Miejscowość /Szkoła ……………………………………
………………………………………………………………….
Klasa wykonawców (wiek)…………………………..
Tytuł utworów:
1. ………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna, który przygotował wykonawcę …
……………………………………………………………………

• Kartę zgłoszenia prosimy wypełnić czytelnym pismem drukowanym

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu VIII Międzygminnego Festiwalu Piosenki Turystycznej w Kamionce 2016 i zgodnie z art. 23 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) uczestnicy konkursu i ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) ich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Festiwalu w postaci publikacji wizerunku (zdjęć, filmów, prezentacji multimedialnych, nagrań, danych do ogłoszenia wyników oraz informacji o konkursie) w protokołach, materiałach promujących i informacyjnych, środkach masowego przekazu, na stronach internetowych organizatorów i współorganizatorów.
Podpis wykonawcy  ………………………………

  Podpis rodziców/prawnych opiekunów uczestnika konkursu*

…………………………………………………………………………….

*(w przypadku osoby niepełnoletniej)

 

Data ……………………………………..

Licznik odwiedzin: 66