O szkole

 Szkoła Podstawowa im. Dzieci Potulic w Kamionce jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Smętowo Graniczne, w powiecie starogardzkim, na południowym krańcu województwa pomorskiego, przy granicy z województwem kujawsko – pomorskim, w regionie etnicznym Kociewia. Obszar ten można określić jako północny skraj Borów Tucholskich.

Dyrektorem szkoły jest : prof.ośw.mgr Regina Kotłowska, która kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. Szkoła jest obsługiwana finansowo przez Administrację Oświaty i Wychowania w Smętowie Granicznym.
Organami szkoły są:
• Rada Pedagogiczna,
• Samorząd Uczniowski,
• Rada Rodziców.

Obwód szkolny obejmuje sołectwa Kamionkę, Rynkówkę i Rudawki, Frącę i Lalkowy. Szkoła cyklem kształcenia obejmuje sześć klas i oddział przedszkolny. Nauka prowadzona jest w systemie jednozmianowym. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8:40, a kończą się najpóźniej o godzinie 15:10.

Organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy w Smętowie Granicznym. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Naszym uczniom oferujemy różne formy działalności pozalekcyjnej, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Duży nacisk kładziemy na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych.
Uczniowie biorą udział w wielu konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i uroczystościach. Tradycją szkoły są organizowane tu spotkania i uroczystości świąteczne integrujące zarówno uczniów, nauczycieli jak i rodziców. Dużą wagę przywiązuje się do nauki języków obcych. Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego.


Obecny wygląd szkoły zawdzięczamy rozbudowie zakończonej w 1999 r. oraz późniejszym remontom w 2019 (docieplenie, elewacja). Dzięki temu warunki nauki i pracy uległy zdecydowanej poprawie. Obecnie w szkole znajduje się 7 sal lekcyjnych, 7 oddziałów ( w tym oddział przedszkolny). Funkcjonuje tu klasopracownia komputerowa, biblioteczna i sala przeznaczona na zajęcia wychowania fizycznego. Przy szkole są 2 boiska i plac zabaw. Teren wokół szkoły jest ogrodzony. Liczba uczniów w szkole wynosi 78 (dane z 2020/2021).
Szkoła ma wysoki poziom kształcenia, a jej absolwenci bez trudu kontynuują naukę w szkołach średnich i wyższych. W szkole zdecydowana większość nauczycieli posiada dyplomowany stopień awansu zawodowego. Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do nauczania w szkole.


Jak każda sprawnie funkcjonująca organizacja mamy wyraźnie zdefiniowane kierunki działania. Określa je misja oraz wizja placówki – kierunki najszersze wyznaczające nie tylko cel ostateczny, ale również opisujące efekty, jakie będą towarzyszyć jego osiągnięciu.

Licznik odwiedzin: 556